INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

(dane osobowe zwykłe)

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Świętochłowicach Sp. z o.o.

 

adres do korespondencji: ul. Ostatnia 3, 41-909 Bytom  („Administrator”).

 

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu: email: hprs@home.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Świętochłowicach Sp. z o.o.  w szczególności:

 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

 

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, (podanie danych umowne, dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia umowy i wykonania umowy)

 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości)

 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 

a) marketingu produktów lub usług własnych,

 

b) dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami,

 

3) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów powiązanych z Administratorem (obowiązek umowny w razie braku zgody nie będziemy kierować wskazanego marketingu)

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce dostępnej na www.hprs.pl

 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

 

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (do lat 10).

 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych);

 

2) dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 

6) prawo w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

 

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 

9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska, prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu  prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby).

 

 

Kategorie odbiorców danych:

 

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,  obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

 

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).