Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Świętochłowicach Sp. z o.o.

 

Adres do korespondencji: ul. Ostatnia 3, 41-909 Bytom („Administrator”).

 

Od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu

e-mail: hprs@home.pl

 

Dane osobowe pracowników (zwykłe i szczególnych kategorii) będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie udzielonej zgody  jak i pozostałych podstaw do ich przetwarzania:

 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO*  w celu:

 

a) wykonania umowy o pracę lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) (zawarcia i wykonania umowy, dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia i wykonania umowy, w tym art.22¹ kodeksu pracy dane które może żądać pracodawca) 

 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym rozliczania pracowników (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości)

 

2) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: nawiązania stosunku pracy (wymóg umowny zawarcia i wykonania umowy, dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia i wykonania umowy, w tym art.22¹ kodeksu pracy dane które może żądać pracodawca)

 

3) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami;

 

4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO w celu: rozliczania ZUS i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego;

 

5) na podstawie art. 9 ust.2 lit b), h)  RODO dane szczególnych kategorii (dotyczących zdrowia) w celu:

 

a) wykonywania obowiązków związanych z wypadkami w pracy, zwolnieniami lekarskimi, obowiązkami z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (ZUS) jak innych obowiązków wynikających z art.9 Kodeksu Pracy

 

b) oceny zdolności pracownika do pracy (zaświadczenia zdolności do pracy)

 

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce dostępnej na stronie www.hprs.pl

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi.

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 

2) dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

3) dane pracowników wynikające z obowiązku archiwizacji (akta osobowe pracownika przechowywane przez 50 lat), na potrzeby rekrutacji usuwane niezwłocznie po jej zakończeniu.

 

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

 

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 

9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska, prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu .

 

Prawa wymienione w pkt. 1-6 i pkt. 8-9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby.

 

Kategorie odbiorców danych:

 

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (np. firmy z którymi zawarliśmy umowy, gdzie są Państwo wskazani jako przedstawiciele i pracownicy naszej firmy, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. e-mail), organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, banki do realizacji płatności.

 

 

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).